Kategoria: Anatomia telewizji w USA

PO OBSERWACJI

Po półrocznej obserwacji amerykańskiej telewizji wydawało mi się, że napisanie tej książki warte jest podjęcia z dwóch co najmniej powodów. Po pierwsze, amerykańska telewizja jest najbardziej krańcowym przykładem oddziaływania środków przekazu na -społeczeństwo, jej miejsce i rola w życiu Amerykanów . są . zupełnie wyjątkowe, a proces odkładania się wpływu telewizji w świa­domości społecznej trwa już ćwierć wieku. Doro­sło już całe pokolenie wychowane w jej zasięgu. Stereotypy zawarte w programach telewizyjnych odciskają piętno na sposobie, w jaki amerykańskie społeczeństwo patrzy na życie i na świat, na jego postawy, hierarchię wartości, sposób widzenia po­litycznej rzeczywistości w skali krajowej i świata.

Witam, z tej strony Krzysztof. Prowadzę blog o tematyce technicznej. Moje zainteresowanie tym tematem zaczęło się kilka lat temu. Od tego czasu prowadziłem różnego rodzaju strony internetowe, lecz teraz całą swoją uwagę chciałbym poświęcić temu blogowi.

Z DRUGIEJ STRONY

Z drugiej strony interesujące jest prześledzenie, w jaki sposób powstawały owe telewizyjne stereo-’ typy. Ich źródeł należy szukać w’ dziedzictwie kul­turowym Ameryki. W problemach, wobec których w ciągu tego ćwierćwiecza stanęło amerykańskie społeczeństwo. Problemy te telewizja upraszcza i sprowadza do stereotypów zachowawczych. Wspólnym mianownikiem wszystkiego, co ukazuje się na antenie, od wiadomości dziennikowych do seriali filmowych, jest. działanie, na rzecz uzyska­nia społecznego consensusu dla amerykańskiego systemu jako całości i dla wszelkich działań po­dejmowanych czy to wewnątrz kraju, czy poza jego granicami przez establishment.

Witam, z tej strony Krzysztof. Prowadzę blog o tematyce technicznej. Moje zainteresowanie tym tematem zaczęło się kilka lat temu. Od tego czasu prowadziłem różnego rodzaju strony internetowe, lecz teraz całą swoją uwagę chciałbym poświęcić temu blogowi.

NARZUCONA WIZJA ŚWIATA

Wizja świata narzucona przez programy telewi­zyjne deformuje w znacznym stopniu obraz rze­czywistości. Przede wszystkim jej złożoność we­wnętrzną czy międzynarodową, z którą styka się to społeczeństwo, sprowadza do prostych, pospoli­tych pojęć. To, co nowe i domagające się nowych odpowiedzi, nowych działań i nieustających wery­fikacji — sprowadza się do tego, co już znane i przyswojone. Kryzys wewnętrzny i zewnętrzny, w jakim znalazło się amerykańskie społeczeństwo od początku lat sześćdziesiątych, a kt6ry wynikał w znacznej mierze z nieumiejętności i niemożności znalezienia właściwych odpowiedni na zupełnie nowe problemy (sprawa mniejszości narodowych, a przede wszystkim Murzynów, kryzys miast, in­wazja gwałtu i przemocy, nędza w Ameryce, mło­dzież, Wietnam, kraje Trzeciego świata) — nie po­zostawał bez związku ze sposobem, w jakim o tych problemach było informowane społeczeństwo; tu zaś główną rolę odegrała telewizja.

Witam, z tej strony Krzysztof. Prowadzę blog o tematyce technicznej. Moje zainteresowanie tym tematem zaczęło się kilka lat temu. Od tego czasu prowadziłem różnego rodzaju strony internetowe, lecz teraz całą swoją uwagę chciałbym poświęcić temu blogowi.

ANALIZA AMERYKAŃSKIEJ TELEWIZJI

Analiza ame­rykańskiej telewizji i jej oddziaływania może więc być interesującym komentarzem do wszystkich prób określenia stanu świadomości społecznej i po­litycznej współczesnych Amerykanów.Po drugie, właśnie poprzez swą krańcowość, re­lacje, jakie zachodzą między amerykańską telewi­zją a świadomością społeczną — przy wszystkich odmiennych przesłankach wyjściowych — stano­wią model sprawdzający się również w innych krajach. Indoktrynacyjne oddziaływanie telewizji i jego zakres, ro<izenie się czy nawet kreowanie zbiorowych mitów, tworzenie consensusu, wpływ socjalizujący telewizji, wrastanie w społeczeństwo przejętych z małego ekranu idei, postaw i syste­mów wartości, a także okoliczności, w jakich te procesy przebiegają, stanowią zespól problemów, które — operując konkretnymi przykładami — sta­ram się w tej książce ukazać, by zaciekawić tych wszystkich, którzy interesują się problematyką spo­łecznego oddziaływania środków przekazu.

 

Witam, z tej strony Krzysztof. Prowadzę blog o tematyce technicznej. Moje zainteresowanie tym tematem zaczęło się kilka lat temu. Od tego czasu prowadziłem różnego rodzaju strony internetowe, lecz teraz całą swoją uwagę chciałbym poświęcić temu blogowi.

PRASA W SPOŁECZEŃSTWIE MASOWYM

Aktualne oblicze amerykańskiej prasy ukształto­wało się na przestrzeni XIX wieku w procesie jej umasowienia. W wieku XVIII i na początku wie­ku XIX czytelnictwo prasy ograniczone było do wąskiej stosunkowo warstwy publiczności oświe­conej. U progu rewolucji w trzynastu koloniach ukazywało się 35 gazet, każda w nakładzie nie przekraczającym 1000 egzemplarzy, jednakże po­jedynczy egzemplarz czytany był kolejno w kilku przynajmniej domach. Cena gazet była dość wyso­ka — roczna prenumerata, a tylko na takiej zasa­dzie były one rozprowadzane, wynosiła więcej, niż wykwalifikowany robotnik zarabiał w ciągu ty­godnia.

Witam, z tej strony Krzysztof. Prowadzę blog o tematyce technicznej. Moje zainteresowanie tym tematem zaczęło się kilka lat temu. Od tego czasu prowadziłem różnego rodzaju strony internetowe, lecz teraz całą swoją uwagę chciałbym poświęcić temu blogowi.