PRASA W SPOŁECZEŃSTWIE MASOWYM

Aktualne oblicze amerykańskiej prasy ukształto­wało się na przestrzeni XIX wieku w procesie jej umasowienia. W wieku XVIII i na początku wie­ku XIX czytelnictwo prasy ograniczone było do wąskiej stosunkowo warstwy publiczności oświe­conej. U progu rewolucji w trzynastu koloniach ukazywało się 35 gazet, każda w nakładzie nie przekraczającym 1000 egzemplarzy, jednakże po­jedynczy egzemplarz czytany był kolejno w kilku przynajmniej domach. Cena gazet była dość wyso­ka — roczna prenumerata, a tylko na takiej zasa­dzie były one rozprowadzane, wynosiła więcej, niż wykwalifikowany robotnik zarabiał w ciągu ty­godnia.

Witam, z tej strony Krzysztof. Prowadzę blog o tematyce technicznej. Moje zainteresowanie tym tematem zaczęło się kilka lat temu. Od tego czasu prowadziłem różnego rodzaju strony internetowe, lecz teraz całą swoją uwagę chciałbym poświęcić temu blogowi.